2014. a. võistluse tutvustus:

 

Osalema oodatakse üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajaid, õpetajakoolituse ajaloo eriala üliõpilasi, samuti teiste ainete õpetajaid. Võistlusele võib esitada nii ajaloo- kui ühiskonnaõpetuse alaseid materjale. Võistlusele saadetud töö ei tohi olla varem avaldatud ega seotud mingite kirjastamisega seotud lepingutega.

Individuaal- ja grupitöödel on hindamisalused ühtsed. Iga osaleja (osalejate rühm) võib esitada piiramatul arvul võistlustöid.

Võistlustöö saata hindamiskomisjonile pealkirjastatult ja märksõnaga varustatult. Samuti peab töö autor märkima, millises kategoorias tema töö võistleb. Tiitellehel ei tohi olla kooli ega autori(te) nime. Iga töö juures peab olema suletud ja märksõnaga tähistatud ümbrik, kus on täpselt näidise (klikka sõnal "näidis") järgi täidetud leht, millel on osaleja(te) andmed. Samas ümbrikus peab olema esitatud töö ka DVD-l või CD-l. Ümbrikud autori(te) andmete ja virtuaalse andmekandjaga avab žürii pärast tööde hindamist. Tööd esitada paberil A4 (arvutitrükk), vormistatud nii, et neid oleks võimalik ilma mingeid muutusi tegemata tundides kasutada. Tööd saata aadressil: Terje Hallik, Tedre 14, Tartu 50404. Tööde postitamise viimane kuupäev on 10. november 2014.

Hindamine

Töid hindab komisjon, mille koosseisu kuuluvad Mare Oja (Tallinna Ülikooli ja EAÜS-i esindaja), Kärt Jänes-Kapp (kirjastuse Koolibri toimetaja), Anu Raudsepp (Tartu Ülikooli ajaloodidaktika õppejõud). Žürii esitab parimad tööd autasustamiseks ja soovitab need avaldada.

Hindamisel arvestatakse: töö vastavust riiklikule ainekavale; vastavust metoodilistele nõuetele; võimalust tööd ainetunnis efektiivselt kasutada; korrektset vormistust.

Iga hindamiskomisjoni liige hindab KÕIKI töid 10 palli süsteemis ning märgib hindamislehele iga töö tugevused ja parendusvaldkonnad. Tööde autoritel on võimalik nende töödele antud hinnangutega tutvuda individuaalselt võistluse lõpetamisel.

Autasustamine

Žürii määrab auhinnastipendiumid viies erinevas kategoorias:

1. Teema, kursuse või klassi kompaktsed õppematerjalid, nt töövihik, õpik, õpetajaraamat, kontrolltööde kogumik;

2. E-õppematerjalid või smart-tahvlile koostatud ülesanded;

3. Õppemängud, nii elektroonilises kui traditsioonilises vormis;

4. Lõiming teiste ainetega, läbivate teemadega, üldpädevustega. Kindlasti on oluline näidata, kuidas kasutatakse konkreetse ainekava teema õppimiseks.

5. Ühe metoodika tutvustamised, nt projekt, allikatöö, funktsionaalse kirjaoskusse arendamine, auviste kasutamine, ERR-i arhiivis jm oleva ainese kasutamine koos tööülesannetega jne. jne.

Ühe kategooria piires võistlevad korraga nii mõlemale õppeainele kui kõigile kooliastmetele mõeldud tööd.

Žürii jagab auhinnafondi oma äranägemisel. Zürii võib määrata eriauhindu. Kõik osalejad saavad tänuks ja motiveerimiseks ajalooalase raamatu.

Tööde avaldamine

Töö esitaja annab tööd esitades EAÜS-ile õiguse avaldada oma tööd seltsi kodulehel veebis ning võistlustööde DVD- ning trükikogumikes.

Töö esitaja kannab ainuvastutust kolmandale osapoolele kuuluva autoriõigusega töö esitamise ja selle eelpoolnimetatud kanalites avaldamise tagajärgede eest.

Kõik tööd avaldatakse DVD-l, mis jagatakse osavõtjatele ja õppepäeval osalejatele, ülejäänud EAÜS-i liikmetele seltsi järgmisel üritusel (aastakonverents).

Toetavatel kirjastustel on huvi korral võimalik teha parimate tööde autoritele pakkumisi nende avaldamiseks.

Võistlus lõpeb õppepäevaga, kus tutvustatakse ning analüüsitakse esitatud töid ning kuulutatakse välja võitjad. Õppepäevale kutsutakse võistlejad, hindamiskomisjoni liikmed ja eelregistreerimise alusel kõik soovijad EAÜS-i liikmeskonnast. Õppepäeval esinevad hindamiskomisjoni liikmed, kes analüüsivad esitatud tööde tugevusi ja parendusvaldkondi. Samuti tutvustavad oma töid parimate tööde autorid. Lõppüritusele kutsutakse ka EAÜS-i liikmeid, kes ei ole võistlusel osalenud, kuid saavad võimaluse vestlusringides esitatud töödega tutvuda ning nende analüüsimisel kaasa rääkida ning kavandada seeläbi oma isiklikke metoodilisi tegevusi ja võtteid.