XXVII ajaloo-olümpiaad 2019/2020

XXVII üleriigilist ajaloo-olümpiaadi korraldab Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts koostöös Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi, Tartu Ülikooli Teaduskooli ning kohalike omavalitsuste või omavalitsusliitudega. Olümpiaadi läbiviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Üleriigiline piirkonnavoor toimus 8. veebruaril 2020 maakonnakeskustes.

Lõppvoor 21. märtsil 2020 Tartus Miina Härma Gümnaasiumis ei toimunud.

Avalikustame lõppvooru jõudnud õpilaste pingerea 8. mail.

Avaldame tänu kõigile osalenud õpilastele ja nende juhendajatele!

Lõppvooru jõudnud õpilaste pingerida

Seoses kehtiva eriolukorraga ning kehtestatud piirangutega ürituste läbiviimisel sel korral traditsioonilist ajaloo-olümpiaadi lõppvooru läbi ei viida.

Ajaloo-olümpiaadil edukalt esinemist on arvestanud paljud õppeasutused oma vastuvõtutingimustes. Seoses sellega avalikustame üleriigilisest piirkonnavoorust lõppvooru jõudnud õpilaste pingerea. Üleriigiline piirkonnavoor toimus ühesuguste olümpiaaditööde alusel ja hindamisel kasutati ühesugust hindamisjuhendit.

Lõppvooru jõudsid võistlejad kas piirkonnamandaadiga (piirkonna parimad vastavalt eraldatud kohtade jaotusele, tingimusel, et õpilane on saanud vähemalt 60% maksimaalsest punktisummast) või üleriigilise pingrea alusel. Osa õpilasi loobusid lõppvoorus osalemisest, vabanenud kohad täideti üleriigilise pingerea alusel. Tänases, lõplikus pingereas on kõigi nende andmed.

Avaldatud pingerida näitab, millised olid lõppvõistlusele jõudnud õpilaste olümpiaaditööde punktisummad 8. veebruaril 2020 toimunud üleriigilise piirkonnavooru olümpiaaditööde põhjal.

Kokku osales seekordsel olümpiaadil 1979 õpilast.

Avaldame tänu kõigile osalenud õpilastele ja nende juhendajatele  

Lõppvoor

Ajaloo-olümpiaadi lõppvoor toimub  21. märtsil 2020 Tartus Miina Härma Gümnaasiumis.

Lõppvooru kutsutakse võistlema iga piirkonna parimad vastavalt eraldatud kohtade jaotusele, tingimusel, et õpilane on saanud vähemalt 60% maksimaalsest punktisummast. Lisaks pääsevad lõppvooru vähemalt kuus õpilast üleriigiliselt moodustunud pingerea alusel eraldi VIII ja IX klassist ja kolmest gümnaasiumi teemarühmast.

Lõppvoorus tuleb olümpiaaditöö sooritada samal teemal kui piirkonnavooruski. Põhikooli vene õppekeelega koolide õpilaste olümpiaaditööd tõlgitakse vene keelde, gümnaasiumiastme tööd on ainult eestikeelsed. Eesti keelt emakeelena mitterääkivatel õpilastel on lubatud kasutada eestikeelse olümpiaaditöö paremaks mõistmiseks sõnaraamatut, kuid selle vajadusest tuleb korraldajat eelnevalt teavitada. Lõppvooru olümpiaaditööd koostavad Tartu Ülikooli õppejõud ja üliõpilased PhD Andres Andreseni juhtimisel. Lõppvooruks olümpiaadi teemad, märksõnad ja kirjanduse loend ei muutu ning olümpiaaditööd koostatakse nende alusel. Samuti ei muutu olümpiaaditöö maht ja selle lahendamise aeg. Lõppvoorus arutluse osa puudub.

Juhul kui õpilane loobub lõppvoorus osalemisest,  palume sellest teatada hiljemalt 9. märtsiks 2020 aadressil kallelouna@gmail.com. Sellisel juhul pakume osalemisvõimalust pingereas järgmistele õpilastele. Lõppvoorus osalevate õpilaste korrigeeritud nimekiri avalikustatakse hiljemalt 13. märtsil 2020 Tartu Ülikooli Teaduskooli ja Eesti Ajalooja Ühiskonnaõpetajate Seltsi veebilehtedel. Pingereas vabanevast kohast teatatakse asjaosalistele eraldi e-kirjaga esimesel võimalusel, ent mitte hiljem kui 13. märtsil. Tänase seisuga tagab 8. klassis koha lõppvooru 54 punkti, 9. klassis 76 punkti, gümnaasiumi astme üldajaloo teemas 50 punkti, Eesti ajaloos 86 punkti ja lähiajaloos 83 punkti.

 

Austusega

Kalle Lõuna

Ajaloo-olümpiaadi žürii esimees

Seoses eriolukorraga lõppvooru 21. märtsil 2020 Tartus Miina Härma Gümnaasiumis ei toimunud. Vaata lõppvooru jõudnud õpilaste pingerida ülevalt.

Tegemist on täpsustatud nimekirjaga.

Piirkonnavooru olümpiaaditööd ja hindamisjuhendid

Ajaloo-olümpiaadi üleriigiline piirkonnavoor toimus 8. veebruaril 2020 maakonnakeskustes.

6. klass

Seitse maailmaimet

7. klass

Viikingid

9. klass

Vabadussõda

Gümnaasium

II maailmasõda