Kakskümmend aastat Eesti ajaloos

(1991-2011)

 

12. Eesti Ajalooõpetajate Seltsi poolt korraldatav õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlus Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele 2010/2011. õppeaastal

 

Eesmärgid

 1. Rahvuslike väärtuste mõtestamine, põlvkondadevahelise sideme ja järjepidevuse             hoidmine.
 2. Õpilaste ajaloohuvi süvendamine ja silmaringi avardamine.
 3. Euroopa ja maailma ajaloo laiem käsitlemine: inimene, tema tegevuse mõjud ning          tagajärjed
 4. Inimene kui ajaloo mõjutaja ja kultuurikandja Eesti, Euroopa ning maailma kontekstis
 5. Eesti ja kogu maailma inimeste koostöö
 6. Õpilaste iseseisva uurimistöö oskuste arendamine.

Mida osalejatelt oodatakse?

 

Eesti ühiskonna identiteedi tunnuseks on 20. august 1991, mil taastati 24. veebruaril 1918 välja kuulutatud iseseisvus. 2011. aastal möödub 20 aastat Eesti omariikluse taastamisest. Seega on aeg  tähtsustada ning jäädvustada need muutused, mis on Eestimaal ja kodukohas demokraatliku arengu aastatel toimunud, et talletada Eesti lähiajalugu.

 1. Eesti taasiseseisvumine (inimesed, sündmused, olukorrad).
 2. Üleminek demokraatlikule arengule: uute riigistruktuuride loomine, siirdeühiskonna probleemid (võim, valitsus, riigikaitse jm)
 3. Muutused majanduses: haldus-, raha- ja omandireform, euro kasutuselevõtt. struktuurimuutused, üleminek turumajandusele.
 4. Pluralistliku ühiskonna kujunemine (kodanikuühiskond, õigusriik, kolmas sektor).
 5. Muutused mentaliteedis ja argielus ning olmes (elutingimused, riietus, toit), heaoluriik.
 6. Meedia rolli muutumine demokratiseeruvas ühiskonnas.
 7. Infotehnoloogia, e-riik ja „Tiigrihüpe”.
 8. Eesti lõimumine Euroopasse.
 9. Eesti ja rahvusvahelised organisatsioonid.
 10. Integratsioon Eestis.
 11. Oma juurte otsimine, ajaloolise mälu taastamine, pagulaste sulandumine Eesti ellu.
 12. Kultuuri- ja hariduselu taasiseseisvunud Eestis.
 13. Noorteorganisatsioonid, laienenud võimalused hariduse omandamiseks ja     suhtlemiseks avatud maailmas.
 14. Muutused inimeses ja perekonnaelus.

 

Oluline on teema täpne sõnastamine, käsitluse originaalsus, omapoolsete seisukohtade fikseerimine.

Allikatena võib kasutada teemakohast kirjandust, ajakirjandust, arhiivimaterjale, suulisi ja kirjalikke mälestusi, küsitlusi, foto- ja videomaterjali jms.

 

Ajakava

 • August – september 2010 Võistluse teema väljakuulutamine EASi suvepäevadel, võistluse väljakuulutamine EV presidendi poolt, info ajakirjanduses ja infobukleti levitamine seltsi maakondlikes organisatsioonides, koolides, ainepäevadel.
 • Oktoober 2010 – 1. aprill 2011– uurimistööde kirjutamine.
 • Oktoober 2010– 10. jaanuar 2011 – osavõtjate registreerimine.
 • 26. ja 27. oktoober 2010 – koolituspäev juhendajatele Tartus: ajaloolaste loengud, teema lahtirääkimine, selgitused arhiivimaterjali, suuliste ja kirjalike mälestuste kogumise, kirjanduse kasutamise, tööde kirjutamise ja vormistamise ning hindamise kohta.
 • 15. september – 15. oktoober 2010- koolitusele registreerumine
 • 1. aprill 2011  –  1. mai 2011 –  võistlustööde hindamine.
 • Mai 2011 – kokkuvõtete tegemine ja lõppkonverents Tartus.

Osavõtutingimused

Võistlus toimub kahes vanuseastmes:

 1. põhikool (7. –  9. klass),
 2. gümnaasium (10. –  12. klass) ja kutsekoolid.

Individuaal – ja grupitööde hindamisalused on ühtsed.

Osavõtjate registreerimine oktoober 2010 – 10. jaanuar 2011 aadressil: Kaare 12, 65605 Võru või tiiuojala@hot.ee

Registreerimislehe näidis on lisatud, leht täita täpselt etteantud juhise järgi.

VÕISTLUSTÖÖ SAATMINE

Ümbrikule kirjutada märksõna ja vanuseaste.

Ümbrikusse lisada täpselt täidetud leht järgmiste andmetega:

Tööpealkiri:_______________________________________________________________________

Autori ees- ja perekonnanimi:_________________________________________________

Kool: _______________________________ Klass: _______

Kodune aadress ja postiindeks: ___________________________________________________________________________

Telefon: __________ e-maili aadress: __________________

Kooli aadress ja postiindeks: ___________________________ ____________________

Telefon: ______________________

Juhendaja ees- ja perekonnanimi:_________________________________________________

Amet ja töökoht: _________________________________________________________________________________

Kodune aadress ja postiindeks: ___________________________________________________________________________

 

Telefon kodus: ____________ Telefon tööl: _____________

 

e-maili aadress: ____________________________________

 

Võistlustöö saata hindamiskomisjonile pealkirjastatult ja märksõnaga varustatult. Tiitellehel on töö pealkiri, märge pk või g ja märksõna. Töö juures on suletud ümbrik, millel märge pk või g ja märksõna, ümbrikus nõutud andmed, vt pöördel. Ümbrikud autorite ja juhendajate andmetega avab žürii pärast tööde hindamist.

Tööd esitada trükituna paberil A4 (soovitavalt arvutitrükk, tähesuurus 12). Võimaluse korral esitada töö ka arvutidisketil. Põhikooli uurimistöö maht on min 15 lk teksti + lisad, gümnaasiumi uurimistöö 20 lk + lisad. Mõlema vanusegrupi uurimistöö teksti maksimumpikkus on 50 lk. Lisad on skeemid, tabelid, fotokoopiad, küsitluslehed, video- või helikassett, CD või muu infokandja.

Viited teha joone all. Töö peab sisaldama kasutatud allikate ja kirjanduse loetelu.

Tööd saata aadressil Kaare 12, 65605 Võru.

Tööde postitamise viimane kuupäev on 1. aprill 2011.

Koolid võivad enne tööde žüriile saatmist korraldada koolis konverentsi, ettekandekoosoleku vms ja saata  parimad tööd žüriile.

 

Hindamine

Töid hindab žürii, mille koosseisu kuuluvad erinevate teadusasutuste ja organisatsioonide esindajad. Žürii esitab parimad tööd autasustamiseks ja soovitab need avaldada. Autasustamisest teatatakse eelnevalt. Žürii oma otsuseid ei kommenteeri.

 

Hindamisel arvestatakse:

 1. leidlikkust ja originaalsust teema valikul ja avamisel; allikmaterjali originaalsust (avaldamata materjal);
 2. allikate mitmekesisust ja usaldusväärsust;
 3. materjali sidumise, üldistuste tegemise ning võrdlemise oskust;
 4. illustreeriva materjali põhjendatust;
 5. kasutatud allikate täpset loetelu;
 6. töö ülesehitust ja vormistust.

Uurimistöö peab olema ajalooalane.

Referaate ega kroonikaid ei arvestata uurimistöödena.

 

Autasustamine

Žürii määrab mõlemas vanuseastmes 3 peapreemiat:

I auhind 3000 krooni

II auhind 2500 krooni

III auhind 2000 krooni

 

Parimate tööde juhendajatele on preemia 1500 krooni. Žürii jätab endale õiguse auhinnafond vajadusel ümber jagada, lisaks võib zürii määrata eriauhindu.

Kõik osavõtjad saavad tänukirja.

Parimad uurimistööde autorid saavad võimaluse osaleda rahvusvahelistes noortelaagrites.

Võistlus on võrdsustatud olümpiaadidega. Käesoleval võistlusel I-III koha saavutanud abiturientidel on võimalus konkursiväliselt astuda Tartu Ülikooli vabalt valitud erialale.

Võistlust toetavad:

Marga ja Kurt Möllgaardi Sihtasutus

SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu

Eesti Vabariigi Haridus-ja Teadusministeerium

Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi programm „ „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“.

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Uurimistööde võistluse korraldustoimkond

 

Erki Holmberg (Eesti Vabariigi Presidendi Kantselei)

Heli Kirsi (Rakvere Gümnaasium)

Heivi Truu (Otepää Gümnaasium)

Tiiu Ojala (Võru Kesklinna Gümnaasium, koordinaator) tiiuojala@hot.ee

Viivi Rohtla (Lähte Ühisgümnaasium, koordinaator) viivirohtla@hot.ee

Eesti Ajalooõpetajate Seltsi õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlused Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele

1999/2000         Eesti pere ja kodu XX sajandil

2000/2001         Eesti kool

2001/2002         Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik

2002/2003         Laps

2003/2004         Muutuv Eesti XX sajandil

2004/2005         Igapäevaelu Eestis XX sajandil

2005/2006         Taasiseseisvunud Eesti

2006/2007         Inimene ajaloos XX sajandil

2007/2008         Eesti Euroopas

2008/2009         Minu Eesti

2009/2010         Meie ühine kodu – Eesti