15. Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldatav õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlus Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele 2013/2014 õppeaastal

PÄRAND ON PÄRANDUS

2013. aasta on Eestis pühendatud kultuuripärandile. Kultuuripärandi aasta eesmärgiks on väärtustada meie eelkäijate poolt loodut ning mõista, et see kõik moodustab suure osa sellest, kes täna oleme. Kultuuripärand peegeldub nii kohanimedes, maastikul, vanades mõisahoonetes, regilauludes,niisamutika vanaema hallides silmades.

Käesoleva õppeaasta ajalooalaste õpilasuurimuste võistlusteema seabki tööde kirjutamisel esiplaanile päranduse, mille oleme juba oma käsutusse saanud. Päranduse väärtuse hindamiseks tuleb see aga esmalt ära tunda, milleks pakub eespool nimetatud teema laialdasi võimalusi.

Alljärgnevalt väike valik näidisteemasid:

 1. Kultuuripärand kui kohaliku iisteemasid:dentiteedi kujundaja
 2. Vaimne pärand kui kogukonna kultuuriidentiteedi, eelmiste põlvkondade ja kaasaegsetega ühtsustunde looja
 3. Maastik kultuurimälu kandjana
 4. Raudtee mõju Eesti elu ja kultuuri arengule
 5. Mõisapärand. Side Euroopa pärandi ja kultuuriga
 6. Pärandkultuur ja tema rolli muutumine ajas
 7. Eestlaste toidukultuuri ajaloolisest kujunemisest kuni tänapäevani
 8. Militaarne ehitus- ja maastikupärand kui 21. sajandi üks kõige kiiremini kaduvaid pärandiliike Eestis
 9. Kohanimede arengulugu
 10. Arheoloogiapärand kui kollektiivse mälu allikas
 11. Muinsuskaitse roll tänapäeva Eestis
 12. Pärandilinn Viljandi

Suurepärase ülevaate kultuuripärandist ja selle erinevatest tahkudest leiate lahtikirjutatult (ka venekeelsena) alljärgneval aadressil:http://www.parandiaasta.ee/kultuuriparand

 

Eesmärgid

 1. Rahvuslike väärtuste mõtestamine, põlvkondadevahelise sideme ja järjepidevuse hoidmine.
 2. Õpilaste ajaloohuvi süvendamine ja silmaringi avardamine.
 3. Õpilaste iseseisva uurimistöö oskuste arendamine.

Ajakava

 1. August 2013 – võistluse teema väljakuulutamine, info ajakirjanduses ja infovoldikute levitamine seltsi maakondlikes organisatsioonides, koolides, ainepäevadel.
 2. September 2013 – 1. aprill 2014 – uurimistööde kirjutamine.
 3. Oktoober 2013 – koolituspäev osalejatele ja juhendajatele
 4. aprill 2014–1. mai 2014 – võistlustööde hindamine.
 5. mai 2014 – kokkuvõtete tegemine ja lõppkonverents Tartus.

 

Osavõtutingimused

Võistlus toimub kahes vanuseastmes ja erinevatel teemadel:

 1. põhikool (7.–9. klass),
 2. gümnaasium (10.–12. klass) ja kutsekoolid.

Hindamisel arvestatakse

 1. leidlikkust ja originaalsust teema valikul ja avamisel;
 2. allikmaterjali originaalsust (avaldamata materjal);
 3. allikate mitmekesisust ja usaldusväärsust;
 4. materjali sidumise, üldistuste tegemise ning võrdlemise oskust;
 5. illustreeriva materjali põhjendatust;
 6. kasutatud allikate täpset loetelu;
 7. töö ülesehitust ja vormistust.

Individuaal- ja grupitööde hindamisalused on ühtsed.

Uurimistöö peab olema ajalooalane. Referaate ega kroonikaid ei arvestata uurimistöödena.

Töid hindab žürii, mille koosseisu kuuluvad erinevate teadusasutuste ja organisatsioonide esindajad. Žürii esitab parimad tööd autasustamiseks ja soovitab need avaldada. Autasustamisest teatatakse eelnevalt. Žürii oma otsuseid ei kommenteeri.

Võistlustöö saatmine

Võistlustöö tuleb saata hindamiskomisjonile pealkirjastatult ja märksõnaga varustatult. Tiitellehel on töö pealkiri, märge PK või G ning märksõna. Töö juures on suletud ümbrik, millel märge PK või G ja märksõna. Ümbrikusse lisatakse leht nõutud andmetega. Ümbrikud autorite ja juhendajate andmetega avab žürii pärast tööde hindamist.

Tööd esitada trükituna A4 paberil ja CD plaadil. Uurimistööde miinimummaht on põhikoolis 15 lk teksti + lisad ning gümnaasiumis 20 lk + lisad. Mõlema vanusegrupi uurimistöö teksti maksimumpikkus on 50 lk, tähesuurus 12. Lisad on skeemid, tabelid, fotokoopiad, küsitluslehed, video- või helikassett, CD või muu infokandja. Viited teha joone all. Töö peab sisaldama kasutatud allikate ja kirjanduse loetelu.

Tööde postitamise viimane kuupäev on 1. aprill 2014.

Võistlustöö juurde lisatakse ümbrik, mille peale kirjutatakse märksõna ja vanuseaste (PK või G). Ümbrikusse lisatakse leht järgmiste andmetega (palume täita TRÜKITÄHTEDEGA).

 

Autasustamine

Žürii määrab mõlemas vanuseastmes 3 peapreemiat:

 

I auhind 200 eurot

II auhind 175 eurot

III auhind 150 eurot

 

Parimate tööde juhendajatele on preemia 100 eurot. Žürii jätab endale õiguse auhinnafond vajadusel ümber jagada, lisaks võib zürii määrata eriauhindu.

Kõik osavõtjad saavad tänukirja. Parimad uurimistööde autorid saavad võimaluse osaleda rahvusvahelistes noortelaagrites.

Võistlus on võrdsustatud olümpiaadidega. Käesoleval võistlusel I-III koha saavutanud abiturientidel on võimalus konkursiväliselt astuda Tartu Ülikooli vabalt valitud erialale.

Võistlust toetavad:

SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu

Eesti Vabariigi Haridus-ja Teadusministeerium

 

Uurimistööde võistluse korraldustoimkond

Erki Holmberg(Eesti Vabariigi Presidendi Kantselei)

Irene Käosaar(Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium)

Liis Reier (Tallinna Prantsuse Lütseum)

Heivi Truu (Otepää Gümnaasium)

Karolina Antons(Mart Reiniku Kool, koordinaator) karolina.antons@gmail.com

Evelin Tiiter (Kadrina Keskkool, koordinaator) evelintiiter@gmail.com

 

Õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistluste varasemad teemad:

1999/2000    Eesti pere ja kodu XX sajandil

2000/2001    Eesti kool

2001/2002    Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik

2002/2003    Laps

2003/2004    Muutuv Eesti XX sajandil

2004/2005    Igapäevaelu Eestis XX sajandil

2005/2006    Taasiseseisvunud Eesti

2006/2007    Inimene ajaloos XX sajandil

2007/2008    Eesti Euroopas

2008/2009    Minu Eesti

2009/2010    Meie ühine kodu – Eesti

2010/2011    20 aastat Eesti ajaloos 1991-2011

2011/2012    Minu pere. Minu kodukoht ja rahvas

2012/2013    Eesti tee demokraatiale

Tulemused

On tore, et osalejate arv ületas Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt seatud miinimumi pea kaks korda ehk kokku laekus 138 tööd. Väga aktiivselt võtsid pärandi talletamisest ja uurimisest osa Lõuna-Eesti õpilased, aga eriliselt paistis silma ka Saaremaa.

Zürii koosseisu kuulusid Eero Medijaine, Anu Raudsepp, Anu Järs, Riin Alatalu.

Välja sai jagatud nii põhikooli kui gümnaasiumi astmes kuus kohta ning vastavalt žürii hinnangutele ka hulgaliselt raamatuauhindu. Eripreemiad panid välja Eesti Rahva Muuseum, Rahvusarhiiv, Eesti Kunstimuuseum ja Pärandiaasta.

Selle aasta märtsis täpsustas Tartu Ülikool oma vastuvõtutingimusi selleks õppeaastaks. Võistlus on võrdsustatud olümpiaadidega. Käesoleval võistlusel I-III koha saavutanud 11. ja 12. klassi õpilastel on võimalus konkursiväliselt astuda Tartu Ülikooli vabalt valitud õppekavale v.a arstiteaduskonna õppekavad. Tallinna Ülikool võtab eritingimustel vastu 1.-6. koha saavutanud abiturendid.

Tahame siinkohal tänada ka meie suurtoetajaid:
Eesti Vabariigi Presidendi Kantselei
Haridus- ja Teadusministeerium ja Irene Käosaar
EV Kultuuriministeerium ja Tarvi Sits
Eesti Kultuurkapital
Viljandi Pärimusmuusika Festival
Viru Folk
Juku-Kalle Raid
Liisa-Ly Pakosta

Kuigi selleaastane võistlus on selja taga, on aeg hakata vaatama ka järgmisesse aastasse. 16. õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlus Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele läheb ajalukku teemaga “Eesti II maailmasõjas”. Näidisteemadega tuleme välja mõne aja pärast.

Kaunist kevadet,
Karolina Antons ja Evelin Tiiter

Võistluse koordinaatorid