XVI ajalooalaste uurimistööde võistlus Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele

100 aastat tagasi algas I maailmasõda, mis andis Eestile ajaloolise võimaluse iseseisvuda. 75 aastat tagasi algas II maailmasõda, mis võttis selle ära. Eesti ajaloos on nad olulised mõlemad. Kuna I maailmasõja tunnistajaid on tänaseks päevaks väga vähe järele jäänud, kuid kontakt II maailmasõjaaegse põlvkonnaga on veel olemas, siis olemegi selle aasta teema sidunud just viimasega. Soovime, et lisaks arhiiviallikatel põhinevatele uurimustele oleks õpilastel võimalik infot koguda veel selle sündmusega kokku puutunud inimestelt. Nii saame jätkata ka eelmise aasta pärandile pühendatud joont. Me loodame, et käesoleva 16. ajalooalaste uurimustööde võistluse teema

“Eesti II maailmasõja ajal”

“Eesti II maailmasõja ajal” pakub erinevaid võimalusi sellele teemal lähenemiseks. Pühenduda võib sõjaajaloole, suurele põgenemisele, eluolule sõja ajal, kui ka oma kodukandi käekäigule ja lähedaste saatusele II maailmasõja keerises. Võimalik teemade valik peaks olema piiramatu.

Eesmärgid

Rahvuslike väärtuste mõtestamine, põlvkondadevahelise sideme ja järjepidevuse hoidmine.

Õpilaste ajaloohuvi süvendamine ja silmaringi avardamine.

Õpilaste iseseisva uurimistöö oskuste arendamine.

Ajakava

1. september 2014 – võistluse teema väljakuulutamine, info levitamine ajakirjanduses,seltsi maakondlikes organisatsioonides, koolides, ainepäevadel.

September 2014 – 1. aprill 2015 – uurimistööde kirjutamine.

20. oktoober 2014 – koolituspäev osalejatele ja juhendajatele.

Aprill – mai 2015 – võistlustööde hindamine.

8. mai 2015 – kokkuvõtete tegemine ja lõppkonverents Tartus.

Osavõtutingimused

Võistlus toimub erinevatel teemadel ja kahes vanuseastmes:

 1. põhikool (7.–9. klass)
 2. gümnaasium (10.–12. klass) ja kutsekoolid.

Individuaal- ja grupitööde hindamisalused on ühtsed.Võistlustöö tuleb saata hindamiskomisjonile pealkirjastatult ja märksõnaga varustatult. Tiitellehel on töö pealkiri, märge PK või ning märksõna.Töö juures on suletud ümbrik, millel märge PK või G ja märksõna. Ümbrikusse lisatakse leht nõutud andmetega (vt allpool “Võistlustöö saatmine”). Ümbrikud autorite ja juhendajate andmetega avab žürii pärast tööde hindamist.Tööd esitada trükituna A4 paberil. Uurimistööde miinimummaht on põhikoolis 15 lk + lisad ning gümnaasiumis 20 lk + lisad. Mõlema vanusegrupi uurimistöö teksti maksimumpikkus on 50 lk, tähesuurus 12. Lisad on skeemid, tabelid, fotokoopiad, küsitluslehed, video- või helikassett, CD või muu infokandja.Lubatud on nii tekstisisene kui ka joonealune viitamine, kuid see peab kogu töö ulatuses olema ühtne. Töö peab sisaldama kasutatud allikate ja kirjanduse loetelu.Uurimistööd võib esitada antud võistlusele vaid ühe korra.Tööde postitamise viimane kuupäev on 1. aprill 2015.Töid hindab žürii, mille koosseisu kuuluvad erinevate teadusasutuste ja organisatsioonide esindajad. Žürii esitab parimad tööd autasustamiseks, millest teatatakse eelnevalt. Žürii oma otsuseid ei kommenteeri.

Hindamisel arvestatakse:

 • leidlikkust ja originaalsust teema valikul ja avamisel;
 • allikmaterjali originaalsust (avaldamata materjal);
 • allikate mitmekesisust ja usaldusväärsust;
 • materjali sidumise, üldistuste tegemise ning võrdlemise oskust;
 • illustreeriva materjali põhjendatust;
 • kasutatud allikate täpset loetelu;
 • töö ülesehitust ja vormistust.

 

Uurimistöö peab olema ajalooalane. Referaate ega kroonikaid uurimistöödena ei arvestata.

Autasustamine

Žürii määrab mõlemas vanuseastmes 3 peapreemiat:I auhind 200 eurotII auhind 175 eurotIII auhind 150 eurotParimate tööde juhendajatele on preemia 100 eurot. Žürii jätab endale õiguse auhinnafond vajadusel ümber jagada, lisaks võib žürii määrata eriauhindu.

 1. Eripreemiad mõlemas vanuseastmes:
 2. Eesti Rahva Muuseum – uurimistööle, mis parimal viisil kirjeldab ja analüüsib inimeste valikuvõimalusi II maailmasõjas.
 3. Rahvusarhiiv – kõige enam originaaldokumente või unikaalseid fotosid avavale tööle.
 4. Eesti Meremuuseum – parimale suurt põgenemist käsitlevale uurimusele.
 5. Eesti Kunstimuuseum – parimale uurimistööle, mis käsitleb II maailmasõja aegset kunstielu või kasutab II maailmasõja ajal ja pärast seda loodud kunsti ajaloo visuaalse allikana.
 6. Eesti Mälu Instituut – tööle, mis parimal moel kajastab muutusi inimeste igapäevaelus II maailmasõja ajal.
 7. Eesti Spordimuuseum – parimale spordi tegemise või sportlase käekäiku kajastava töö eest.

Eesti Vabariigi Presidendi tänukirja pälvivad mõlema vanuseastme kuus paremat ja raamatuauhindade laureaadid. Ülejäänud osavõtjad saavadEesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi tänukirja. Parimad uurimistööde autorid saavad võimaluse osaleda rahvusvahelistes noortelaagrites.Eri tingimustel sisseastumine kõrgkoolidesse. Võistlus on võrdsustatud üleriigilise aineolümpiaadiga.

 1. Rahalise preemia saanud (I-III koht) 12. klasside õpilastel on võimalik konkursivabalt jätkata õpinguid Tartu Ülikoolis soovitud erialal (va arstiteaduskond). Alates 2013.-2014. õppeaastast laienes see võimalus ka 11. klassi õpilastele.
 2. Tallinna Ülikooli tudengikandidaatidel, kes gümnaasiumiastmes saavutasid üleriigilistel aineolümpiaadidel 1.-6. koha, on võimalik sisseastumiseksamit sooritamata ülikooli õppima asuda enda poolt vabalt valitud eesti õppekeelega erialal tasuta õppekohal (va filmikunsti, meedia, muusika, kunstiõpetuse ja koreograafia erialal). Tulemus kehtib kolm aastat pärast keskkooli lõpetamist.

Võistlust toetavad:

SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu

Eesti Vabariigi Haridus-ja Teadusministeerium

Uurimistööde võistluse korraldustoimkond

Erki Holmberg(Eesti Vabariigi Presidendi Kantselei)Irene Käosaar(Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium)Heivi Truu (Otepää Gümnaasium)Karolina Antons – koordinaator (Mart Reiniku Kool) karolina.antons@gmail.comEvelin Tiiter – koordinaator(Kadrina Keskkool) evelintiiter@gmail.com

Võistlustöö saatmine (paberkandjal) ja registreerimine (veebipõhiselt)

Võistlustööle lisatakse ümbrik, millele kirjutatakse märksõna ja vanuseaste (PK või G).

Ümbrikusse lisatakse leht alljärgnevate andmetega (vt LISA – prindi ja täida).

PALUME TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA: Märksõna. Töö pealkiri. Autori ees- ja perekonnanimi (kool, klass, kodune aadress ja postiindeks, telefon, e-post, kooli aadress, postiindeks ja telefon). Juhendaja ees- ja perekonnanimi (amet ja töökoht, telefon, e-post).

NB! Võistlustöö tuleb saata LIHTSAADETISENA aadressile:

KAROLINA ANTONS

TAMMEKURU 7

TARTU 50403

Iga võistlusel osaleja peab täitma ka veebipõhise ankeedi (1.11.2014-1.04.2015).

Õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistluste varasemad teemad:

1999/2000 Eesti pere ja kodu XX sajandil

2000/2001 Eesti kool

2001/2002 Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik

2002/2003 Laps

2003/2004 Muutuv Eesti XX sajandil

2004/2005 Igapäevaelu Eestis XX sajandil

2005/2006 Taasiseseisvunud Eesti

2006/2007 Inimene ajaloos XX sajandil

2007/2008 Eesti Euroopas

2008/2009 Minu Eesti

2009/2010 Meie ühine kodu – Eesti

2010/2011 20 aastat Eesti ajaloos 1991-2011

2011/2012 Minu pere. Minu kodukoht ja rahvas

2012/2013 Eesti tee demokraatiale

2013/2014 Pärand on pärandus