Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskuse (HIK) ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse labori arendusprojektina töötati koostöös mäluasutustega välja 90 tunnikava.

Riiklik õppekava (2011) annab võimaluse laiendada õppekeskkonda väljapoole klassiruumi (kooli) kas muuseumisse, arhiivi või korraldada õppekäike. Eeltingimuseks on, et mingit õpitulemust taotletakse teises keskkonnas ning õppimise väljaviimisega klassiruumist kaasneb lisaväärtus, nt autentsete allikate kasutamise võimalus vms, mida õpe klassiruumis ei võimalda. Muuseumidel on rikkalikud kogud esemetest ja allikatest, mis on hindamatu näidis- ja illustreeriv õppematerjal ajaloo õppimisel. Arhiivid on digiteerinud hulgaliselt dokumente, milleni jõudmine on õpetaja ja õpilase jaoks iseseisvalt keerukas. Tihti ei ole algallikad oma pikkuse või teksti keerukuse tõttu ilma ümbersõnastamise või lühendamise tõttu kasutatavad. Kooli, muuseumi ja arhiivi koostöö tihendamine annaks õpilastele võimaluse õppida paremini näitlikustatud keskkonnas ja õppida tundma autentseid esemeid ja algallikaid ning muuseumidele ja arhiividele võimaluse oma vara ja keskkonda paremini tutvustada ning formaalhariduses osalemise kaudu (sh õpilastööde juhendamine, ühisprojektid) oma tegevust laiendada. Mäluasutustes tehtav teadustöö – Eesti rahva ja riigi ajaloomälu jõuaks vahendatult õppijateni.

Projekti eesmärk oli võrrelda ajaloo ainekava, muuseumide ja arhiivide võimalusi ning töötada välja erinevad lahendused ajalooõppe mitmekesistamiseks. Tunnid on koostatud Eesti ajaloo kursuse õppimiseks.

Projektis osalesid TLÜ Haridusinnovatsiooni keskuse ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse labor, Eesti Ajaloomuuseum, Tallinna Linnamuuseum, Eesti Vabaõhumuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kunstimuuseum, Helme Koduloomuuseum, Ajalooarhiiv, Tallinna Linnaarhiiv, Eesti Riigiarhiiv, tegevõpetajad ja TLÜ AI õpetajakoolituse üliõpilane.

Muuseumitundide kirjeldused on avalikustatud HIKi, Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi, Koolielu ja projektis osalenud mäluasutuste kodulehtedel. Tunni detailne kirjeldus koos õppematerjalidega on õpetajale kättesaadav pärast tunnile registreerumist mäluasutuse kodulehe kaudu. Koostajad on õpetajatele ja õpilastele tänulikud tunnijärgse tagasiside eest, mille alusel saab teha kavadesse täiendusi ja parandusi.

Kõik esitatud tunnikavad on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Eesti litsentsiga.

Tunnikavade koostamist toetasid Kultuuriministeerium, Eduko programm ja Haridus- ja Teadusministeerium. Kõigile neile suur tänu!

Mare Oja,
Projekti koordinaator ja tunnikavade toimetaja
TLÜ, AI, ajaloodidaktika lektor, HIK ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse labori juht, e-post: mareoja@tlu.ee